top dekor
česky english version
v tisku 1x1px

CG Partners

    

Dovolte mi, abych Vás jako jednatelka společnosti CG Partners seznámila s krátkým resumé naší práce v oblasti corporate governance. Know-how, jímž dnes disponuje společnost CG Partners, s.r.o. má pevné základy, široký záběr, plně odráží  potřeby současné praxe i nastupujících trendů.

Ing. Jana Klírová


 

2010
V závěru roku 2009 a na počátku roku 2010 došlo k transpozici direktiv EU do českých zákonů. Tato legislativní "smršť" významným, avšak pozitivním způsobem ovlivní nejen administraci, ale i samotný výkon správy a řízení společností. Do popředí zájmu vrcholových managementů se dostává firemní kultura a etika. Lídři si dobře uvědomují, že je vhodná doba na iniciaci projektů zaměřených na omezení rizik etických selhání v pracovním chování a obchodním jednání. CGPartners tuto situaci anticipovala a je se svými produkty Human Risk Factor Assessment - Cultural Values Assessment a následujícím Managementem firemní kultury a etiky připravena pomoci všem, kteří mají opravdu chtějí využít corporate governance a firemní kulturu jako zdroj významné konkurenční výhody. V říjnu 2010 CGPartners zorganizovala a vedla první konferenci Women in Corporate Governance, které se zúčastnila dámská i pánská manažerská elita. Projekt Women in Coporate Governance má ambici se stát regionálním centrem pro prosazování žen do manažerských pozic a boardroomů.

2009
Ekonomická krize klade větší nároky na správu a řízení společností. Akcionáři i další oprávněně zainteresované strany volají po transparentní, rizikům odolné corporate governance. Oblast rizik spojených s lidským faktorem - rizik selhání v pracovním chování a obchodním jednání na všech úrovních představuje novou dimenzi řádné správy. CGPartners v reakci na tento trend přichází s Human Factor Risk Assessment - souborem nástrojů umožňujících kvantifikovatelné měření organizační kultury a rizik selhání v pracovním chování a obchodním jednání. V roce 2009 jsme se stali aktivními členy Britské obchodní komory v ČR.

2008
Správa a řízení společností čelí novým výzvám. V reakci na tyto výzvy i na změny trendů v corporate governance jsme významně inovovali Národní certifikační program studia coporate governance i Národní certifikační program administrace správy společností. Upevnili jsme naše mezinárodní vazby a posílili postavení v rámci globální sítě CTT. V závěru roku jsme pořádali Values Based Leadership Masterclass, vedený osobně světově uznávaným speakerem a poradcem organizační kultury Richardem Barrettem. Stali jsme se spoluzakladateli IOCED (Institute for Organizational Culture and Ethics Development).
Úspěšně jsme realizovali projekty zaměřené na měření a následnou eliminaci rizik selhání v pracovním chování a obchodním jednání.

2007
Maximum úsilí v tomto roce bylo věnováno managementu firemní kultury a etiky a rozvoji jeho nástrojů. Úspěšně jsme zahájili projekty zaměřené na měření a transformaci firemní kultury. Národní certifikační program studia corporate governance obhájil akreditaci na MSMT. Portál www.governance.cz měl rekordní návštěvnost.

2006
Přinášíme významný produkt „Management kultury a etiky organizací“, který zahrnuje jednak poradenské know-how podporující rozvoj firemní etiky jako významného zdroje dlouhodobě udržitelné konkurenční výhody a jednak vzdělávací program „Národní certifikační program studia managementu kultury a etiky organizací“ pro nově se rozvíjející profesi „ethics & compliance officer“ (manažer firemní kultury a etiky). Koncept, který přinášíme, umožňuje řídit rozvoj etické zralosti organizace a významně omezovat rizika etických selhání individuálních i skupinových. Svým klientům pomáháme vybudovat funkční infrastrukturu managementu kultury a etiky, včetně outsourcingu integrity hot- lines dle Sarbanes-Oxley Act , dle požadavků Basel II a Solvency II ve finančním sektoru.

2005
Vzhledem k potřebám praxe identifikovaným při auditech správy jsme v tomto roce hodně úsilí věnovali poradenské podpoře a vzdělávání členů dozorčích rad v oblasti finančního řízení. Programy a individuální koučinky, které byly zaměřené na změny v oblasti IFRS a GAAP, finančního reportingu apod. tvořily významnou část našich aktivit. V tomto roce jsme také uvedli na trh bulletin CG Live, který každý měsíc přináší autentické novinky z práce představenstev a dozorčích rad. CG Live objednávají pro členy svých správních orgánů akciové společnosti z řad Czech TOP 100.

2004
CG Partners přinesla v oblasti vzdělávání členů představenstev, dozorčích rad a tajemníků dva zásadní produkty: „Národní certifikační program studia corporate governance“ a „Národní certifikační program studia administrace správy obchodních společností“. Jsme jejich autory, lektory a odbornými garanty.V letech 2004 - 2006 programy absolvovalo a rekvalifikační osvědčení získalo více než sto členů představenstev, dozorčích rad a tajemníků, kteří se stali významnou platformou rozvoje řádné praxe správy v ČR. Tyto programy představují absolutní špičku v oboru v ČR a jsou oceňované i odborníky v corporate governance v rámci EU. Tým CG Partners byl úspěšný i v rozvoji poradenského know-how v celém spektru potřeb členů správních orgánů obchodních společností.

2003
Je prvním rokem práce poradenské společnosti CG Partners, specializované na poradenství v oblasti corporate governance. Společnost nabízí exklusivní know-how v neméně exklusivním kruhu svých aliančních partnerů. Mezi významné produkty společnosti CG Partners, kterými přispívá ke kultivaci správy společností v ČR patří informační a vzdělávací portál www.governance.cz, jehož posláním je zvýšit dostupnost informací z oblasti "corporate governance", prohloubit výměnu znalostí, zkušeností a názorů uvnitř společenství členů představenstev, dozorčích rad, tajemníků a správních ředitelů, vytvořit síť profesionálů, kteří budou vyhledávanými správci investic v České republice i jinde.
Od téhož roku na stránce pravidelní návštěvníci nacházejí nové informace z oblasti správy a řízení společností, interního auditu, risk managementu a regulace kapitálového trhu. Najdete zde linky na zajímavé zahraniční informační zdroje, stejně jako odpovědi na své otázky i názory kolegů z jiných akciových společností. Portál www.governance.cz pro Vás připravuje tým konzultantů CG Partners, s.r.o. pod mým vedením.

2002
Tento rok byl rokem založení Českého institutu tajemníků obchodních společností ČITOS, kterým se jako právnická institucionalizoval Klub tajemníků. Byl rok, kdy začala moje systematická práce se skupinou členů dozorčích rad významných společností působících v ČR. Formou diskusních setkání u kulatého stolu se mapuje specifické know-how členů dozorčích rad a cesty k aktivizaci jejich role ve správě společností.

2001
V roce 2001 jsem připravila a realizovala komplexní systém vzdělávání členů představenstev a dozorčích rad, ve kterém probíhají certifikační programy ve správě a řízení obchodních společností a jehož nabídka zahrnuje vždy aktuální know-how a dlouholetou zkušenost z poradenských projektů. Na základě zkušeností ze svých poradenských projektů a vzdělávacích programů jsem napsala první českou knihu "Corporate Governance", která v říjnu téhož roku byla uvedená na trh manažerské literatury.

2000
Tento rok byl rokem specifických výzkumů orientovaných na problematiku správy korporací v České republice a zhodnocení dosavadních zkušeností z poradenské praxe v oblasti corporate governance a intenzivní činnosti Klubu tajemníků.

1999
Rok 1999 byl rokem založení Klubu tajemníků (CSC - Corporate Secretaries Club), který se stal platformou bouřlivého rozvoje této důležité profese. Pod mým odborným vedením se zformoval kompetenční profil tajemníka a proběhl i seriál vzdělávacích workshopů. V Klubu pracovala skoro stovka profesionálů z předních akciových společností.

1998
Když v roce 1998 vznikal Institut členů správních orgánů (CIoD - Czech Institute of Directors), podílela jsem se na jeho založení a v letech 1998-2006 jsem byla členkou jeho řídícího výboru.

1997
Rok 1997 rok byl průlomový, neboť v něm jsem realizovala první ročník certifikačních studií ve správě a řízení společností, komplexní modulární program, jehož absolventy se v následujících letech postupně stali významní manažeři a členové správních orgánů úspěšných společností. Ve stejném roce se začala spolupráce s rodící se organizací interních auditorů CIIA ( Český institut interních auditorů), na jejichž výroční konferenci jsem ve svém referátu upozornila na rostoucí význam úlohy interního auditu v procesu správy společností. V témže roce jsem se stala členkou prestižního IoD Institute of Directors v Londýně.

1996
Dalším mezníkem, kterým jsem přispěla k rozvoji teorie i praxe správy společností, bylo vedení týmu členů představenstev, dozorčích rad a vrcholových manažerů, jenž na základě zahraničních materiálů zpracoval na dlouhou dobu první manuál Standardy řádné praxe správy.

1993 - 1995
V následujících třech letech jsem zpracovala širokou nabídku veřejných vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo více než šest set posluchačů. Stejně intenzivně probíhala i moje poradenská podpora řady týmů představenstev a dozorčích rad předních českých akciových společností.

1993
Pracuji jako poradce správních orgánů akciových společností a jejich členům už od roku 1993, kdy jsem patřila k organizátorům první mezinárodní konferenci na téma Corporate Governance v České republice, na které vystoupili významní vrcholový manažeři a experti ve správě a řízení společností. Tehdy jsem začala publikovat první odborné i populární články s tématem "správa a řízení společností", kterých je dnes ( na počátku roku 2003) jistě nejméně stovka.

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic