top dekor
česky english version

Pojmy

Corporate governance


Corporate governance představuje systém, kterým je společnost vedena a kontrolována. Systém definuje distribuci práv a povinností mezi managementem společnosti, statutárním orgánem, dozorujícím orgánem, akcionáři a ostatními oprávněně zainteresovanými stranami.

“Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled.” Cadbury Report, (Velká Británie)

“Corporate governance . ..involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.” OECD Principles

 

Valná hromada


Valná  hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Valná  hromada se koná nejméně  jednou  za  rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, nevyžadují-li stanovy účast vyšší. 

Ačkoli je valná hromada nejvyšším orgánem společnosti je vyloučena ze zásahů do obchodního vedení (výlučná působnost představenstva), ale též do kontroly (výlučná působnost dozorčí rady).

Dozorčí rada


Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti  představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí  rady  jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů  týkajících se činnosti  společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy  jsou  řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost  společnosti  se  uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i  mezitímní  účetní  závěrku  a  návrh  na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet jejích členů musí být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a  jednu  třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním  poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady. 

Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu určenou stanovami. Funkční období člena dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let. 

Člen dozorčí  rady  nesmí  být  zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 

 

Představenstvo 


Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek jménem společnosti  každý člen představenstva. Členové představenstva, kteří zavazují společnost, a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku. Stanovy,  rozhodnutí  valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit právo představenstva jednat jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.

Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví  společnosti  a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh  na  rozdělení  zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.

Členy  představenstva volí a odvolává valná hromada. Stanovy mohou určit, že členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada způsobem v nich uvedeným. Funkční období jednotlivých členů představenstva určují stanovy  a  nesmí  přesáhnout pět let. Neurčí-li stanovy funkční období člena  představenstva, je jeho funkční období pět let. 

 

Výbor pro audit  


Subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit, není-li dále stanoveno jinak. Výbor pro audit je orgánem subjektu veřejného zájmu a má 3 členy, nestanoví-li stanovy nebo jiný obdobný zakladatelský dokument subjektu veřejného zájmu počet vyšší. Nejméně 1člen tohoto výboru musí být nezávislý na auditované osobě a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.

 

 

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic