top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance 1x1px

 

Certifikační vzdělávací a rozvojové programy

 

 

 

 

Národní certifikační program corporate governance - vzdělávací a rozvojový program pro budoucí i stávající členy představenstev a dozorčích rad (členy dozorčích rad volených zaměstnanci) a manažery úrovně B-1.Přináší komplexní přípravu pro zvládnutí corporate governance ve všech jejích dimenzích. Formuje a rozvíjí klíčové způsobilosti i dovednosti účastníků jako dlouhodobou konkurenční výhodu. 

Program podporuje Institute for Organizational Culture and Ethics Development (IOCED), Český institut tajemníků obchodních polečnosti (ČITOS), a je akreditován MŠMT. rezervace >>>

 

 

 

 

 

Národní certifikační program administrace správy obchodních společností - vychází z praktických zkušeností tajemníků i z požadavků členů představenstev a dozorčích rad. Program přináší komplexní přípravu tajemníků (corporate secretary) pro zvládnutí administrace správních procesů ve všech jejich dimenzích ovlivňujících rozvoj řádné praxe správy v národním i mezinárodním kontextu.

Program byl vytvořen ve spolupráci s Českým institutem tajemníků obchodních společností (ČITOS)  rezervace >>>
 
 

Národní certifikační program managementu kultury, etiky a compliance organizací - vzdělávací a rozvojový program pro manažery zaměřený na eliminaci rizik selhání v pracovním chování a obchodním jednání i při procesu integrace etiky a kultury, hodnot a compliance do každodenního provozu organizace. Certifikační program představuje komplexní přípravu pro manažery  v oblasti organizační kultury, etiky a compliance, ethics&compliance officers.  
Program byl vytvořen ve spolupráci s Institute for Organizational Culture and Ethics Developmnet (IOCED) a je akreditovaný MŠMT. rezervace >>> 

 

 

 

Vzdělávací a rozvojové akce

 

 

 

 

Akuální právní aspekty corporate governance s JUDr. Petrem Čechem, LLM o aktuálním stavu právního rámce corporate governance v ČR i EU. Témata jsou zaměřena na odpovědnosti, povinnosti, práva a bezpečí členů představenstev a dozorčích rad. Součástí jsou konkrétní domácí i zahraniční judikáty a jejich interpretace. Získáte přehled o trendech a připravovaných normách, které budou ovlivňovat corporate governance v budoucnu. Získáte přehled o nejdiskutovanějších tématech ve správě a řízení společností (např. souběh funkcí, loajalita, péče řádného hospodáře, odpovědnost členů představenstev a dozorčích rad, a.s., s.r.o., přeshraniční M&A, Evropská společnost, transpozice evropských směrnic, výbor pro audit).  rezervace >>> 

 

 

 

 

Director Extra vzdělávací a rozvojový program určený k efektivnímu up-datu a up-gradu znalostí členům správních orgánů - členů představenstev a dozorčích rad a manažerům správních procesů akciových společností (tajemníci, interní auditoři, specialisté řízení rizik či ethics a compliance officers).  rezervace >>>

 

 

 

 

Finance pro členy dozorčích rad - nefinanční manažery pro současné i budoucí členy představenstev a dozorčích rad - nefinanční manažery.Cílem je seznámit účastníky se základy analýzy a interpretace finančních výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz změn vlastního kapitálu, výkaz hotovostních toků) s použitím poměrových ukazatelů – pro snazší aplikaci poznatků v praxi je výuka postavena především na příkladech a studiích. Celý program je rozdělen do dvou jednodenních modulů. rezervace >>>  

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic